1. မီလီယံဒေါ်လာဘေဘီ | Million Dollar Baby Ni Ni Khin Zaw 3:34
  2. A Chit Ya Sone Ta Sane Ni Ni Khin Zaw 2:00
  3. Boom Pa Pa Ni Ni Khin Zaw 2:44
  4. Cheaters Ni Ni Khin Zaw 3:44
  5. L.O.V.E Ni Ni Khin Zaw 2:27
  6. Trap Bea Ni Ni Khin Zaw 2:06