1. မီလီယံဒေါ်လာဘေဘီ | Million Dollar Baby Ni Ni Khin Zaw 3:34
  2. A Chit Ya Sone Ta Sane Ni Ni Khin Zaw 2:00
  3. Boom Pa Pa Ni Ni Khin Zaw 2:44
  4. Cheaters Ni Ni Khin Zaw 3:44
  5. L.O.V.E Ni Ni Khin Zaw 2:27
  6. Trap Bea Ni Ni Khin Zaw 2:06
Tidal

A Ni Yaung

2nd solo album of Ni Ni Khin Zaw was released in July 19 2015. This album is 2nd milestone of her art journey and songs are awarded in City FM and Shwe FM Awards .